Konfigurera systemet Physiotools

Last modified: februari 17, 2020
You are here:

Öppna konfigurationssektionen

För att öppna sidan där konfiguration av systemet utförs klickar du på undermenyn SYSTEM. För att öppna inställningarna klickar du på knappen Redigera som visas till höger på sidan (se följande bild).

System - Physiotools

Klicka på bilden för en förstoring

Här följer en beskrivning av samtliga möjliga inställningar som finns att gör på sidan SYSTEM (se ovanstående bild).

Synlighet

När en av era användare går in på sidan för Klientinformation för en viss klient kan hen se en lista över vilka träningsprogram som skapats och dokumenterats för aktuell klient.  Inställningen här handlar om vems träningsprogram som era användare kan se och ta del av.

Alternativen som kan ställas in för Synlighet är:

Endast för upphovsman; innebär att listan endast visar sådana träningsprogram som den aktuella användaren själv har skapat.

För enhetens användare; innebär att aktuell användare förutom sina egna träningsprogram också ser alla andra träningsprogram som hens kolleger tillhörande samma enhet som hen själv gör.

För alla användare; innebär att man i listan kan se alla träningsprogram som skapats för aktuell klient oavsett till vilken enhet inom er installation av Physiotools som användarna tillhör.

Du kan skapa olika enheter inom er installation av Physiotools som motsvarar er organisation. En viss klient kan då hamna på olika enheter beroende på hur klienten går genom er vårdorganisation. Därför kan man i historiken få fram samtliga träningsprogram som skapats av olika användare från olika enheter inom er installation av Physiotools och på så sätt få en fullständig överblick av behandlingshistoriken.
OBS! Det sista alternativet; ”För alla användare”, förutsätter att träningsprogrammen har skapats av användare inom vanliga enheter. Skulle en användare tillhöra en enhet som ni registrerat som Sekretessbelagd enhet kommer träningsprogrammen inte att synas utanför enheten och dess användare oavsett vad du anger här. Mao, en användare som tillhör en vanlig enhet kommer inte att kunna ta del av träningsprogram för en klient om klienten fått dessa program via en sekretessbelagd enhet.
Den inställning som du gör här är vad som ska gälla som förvalt värde när en användare går in och ser på en klients klientinformation alt. lägger upp en ny klient. Detta värde kan dock ändras av användaren själv för aktuell klient. Det finns ytterligare en inställning här för Systemadministratören om man vill låsa detta för era användare, se mer under Begränsa modifiering av klientens synlighet.

Använd. Standardspråk: Vilket språk som ska vara förvalt när du skapar nya användarkonton. Detta val påverkar vilket språk gränssnittet ska ha när hen loggar in på kontot. Rekommenderar att det sätts till Svenska om det är vad majoriteten av era användare talar.

Utskriftsspråk för klient:Vilket språk ska finnas som förvalt i instruktionstexterna per övning i de träningsprogram som era användare sätter samman. Rekommenderat här är svenska om det är vad en majoritet av era klienter talar. Den enskilde användaren som skapar träningsprogrammet kan alltid ändra till ett annat språk som bättre skull passa aktuell klient vid varje enskilt tillfälle som ett träningsprogram skapas.

Automatiskt förslag på lösenord: Markeras rutan föreslår systemet automatiskt ett säkert lösenord för det nya användarkontot.

Automatiskt förslag på användarnamn: Markeras rutan föreslår systemet automatiskt ett användarnamn för det nya användarkontot.

Formel för automatiskt förslag: Här kan man påverka hur det automatiska förslaget för användarnamns ska konstrueras. T.ex. F4+L4 betyder att systemet tar de fyra första bokstäverna i förnamnet och de fyra första bokstäverna från efternamnet och slår ihop dessa till ett användarnamn.

Systeminställningar

Visa fältet e-postadress i klientformuläret: Om man vill kunna registrera en e-postadress för en klient ska rutan markeras. Viktigt att ha denna möjlighet om man har för avsikt att kunna skicka träningsprogram till vår app PT Momentum eller kunna skicka träningsprogram via e-post.

Visa fältet anteckningar i klientformuläret: Vill man inte kunna skriva fria anteckningar för en viss klient i klientinformationen ska denna ruta avmarkeras.

Aktivera licensbegränsning per enhet: Man kan ange vilket antal av det totala antalet licenser som finns registrerade i installationen som ska vara låste för en viss enhet. Man gör detta för enheten ifråga i formuläret för ”Enhetens information” och där i fältet Reserverade licenser som visas när man sökt fram en viss enhet under ADMINàENHETER. Effekten blir att det antal licenser som anges är då garanterade för de användare som loggar in på berörd enhet och kan alltså inre tas i anspråk av användare under inloggning på andra enheter. För att detta ska vara möjligt måste denna ruta markeras.

Tillåt användning av sekretessbelagda enheter: En enhet kan antingen ha egenskapen öppen alternativt sekretess belagd. För en sekretessbelagd enhet kommer allt som skapas under enheten att endast vara synligt för användare tillhörande samma enhet. Detta berör klienter, mallar och enstaka bilder. Alltså, en användare från en annan enhet kan inte hitta en klient registrerad under en sekretessbelagd enhet. Likaså, en användare som skapar en mall under en sekretessbelagd enhet kan heller inte dela ut mallen till användare tillhörande de övriga enheterna, endast för den tillhörande enhetens användare. För att kunna ange en enhet som sekretessbelagd måste denna ruta är vara markerad.

Har ni en policy inom er organisation som säger att ni ska kunna följa behandlingshistoriken (dokumenterade träningsprogram) för en klient oavsett under vilken enhet som hen har fått träningsprogram av så ska ni inte ange enheterna som sekretessbelagda.
Vill ni ha sekretessbelagda enheter men ändå kunna skapa mallar som ska vara synliga för användare utanför den enhet som användaren tillhör måste ni skapa en enhet som är öppen och ge era användare tillgång till denna enhet. När användaren loggar in och där väljer denna öppna enhet kan hen där skapa mallar och göra de synliga för alla era användare. Ni kan döpa den öppna enheten till t.ex. ”Mallproduktion” och vara tydliga med att denna enhet endast är tillför att hantera mallar och inte era klienter.

Nya enheter markeras som sekretessbelagda: Om du vill att alla enheter automatisk ska få egenskapen Sekretessbelagd förvalt när de skapas under ADMINàENHETR ska denna ruta vara markerad.

Bildkvalité (0-100%): Om ni uppfattar att laddningen av övningsbilder på sidan ÖVNINGAR tar för lång tid kan du prova att ange ett lägre värde här. 80% är dock ett rekommenderat startvärde.

Tänk på att ett lägre värde gör så att bilderna komprimeras mer av systemet och därmed förlorar en aning i kvalité.

Tidszon: Ändra tidsangivelsen i systemet.

Aktivera sändning av användaruppgifter per e-post: När man registrerat ett användarkonto och sparat uppgifter under ADMIN –> ANVÄNDARE får man en följd fråga om man vill skicka kontouppgifterna direkt i från systemet till användarens e-postadress.

Öppna e-postdialogen efter att en ny användare har registrerats och sparats: Om markerad öppnas dialogrutan för att skicka kontouppgifterna till användaren automatiskt. Är denna ruta inte markerad visas ändå en knapp i formuläret med klientinformation på sidan ADMIN –> ANVÄNDARE för att skicka kontouppgifterna till användaren, förutsatt att rutan Aktivera sändning av användaruppgifter per e-post här i inställningar är markerad.

Dela upp meddelandet: Man kan få systemet att dela upp informationen för användarkontot i två separata mail; ett med användarnamn och ett med lösenord när kontouppgifterna skicka per mail från systemet. Om man på detta sätt vill öka säkerheten kan alltså denna inställning göras här.

Påminn om att spara obesparat arbete vid stängning: Om man har påbörjat ett träningsprogram inne i Physiotools och sedan bara loggar ut kommer en fråga om man inte önskar att spara programmet innan utloggningen äger rum.

Ett osparat träningsprogram innebär att man påbörjat det genom att man valt ut en/eller fler övningar men inte har gått vidare med det genom att skicka (skriva ut) det till en klient och direkt därefter fullföljt frågan om dokumentationen eller valt att spara träningsprogrammet som en mall.

Töm redigeringssidan automatiskt vi stängning eller utloggnings: Om en användare har påbörjat att välja ut bilder så hamnar dessa på sidan REDIGERA. Om användaren loggar ut och denna ruta inte är markerad här under inställningar kommer dessa bilder att ligga kvar på redigeringssidan nästa gång som användaren loggar in i Physiotools. Detta kan för en del skapa förvirring då de vid nästa gång de loggar in börjar med att välja ut nya bilder så läggs dessa bilder till vad de hade från förra gångens session. Vill man inte att detta ska ske är det bra att markera denna ruta så att redigeringssidan töms automatiskt vid utloggning.

Uppmana till dokumentation: När en användare har skrivit ut, e-postat eller skickat ett träningsprogram via e-post inne i Physiotools kommer en följdfråga upp om hen vill dokumentera träningsprogrammet som just skickats till klienten. Ett dokumenterat träningsprogram återfinns alltid under aktuell klient på dess sida för klientinformation och där under rubriken Dokumenterade träningsprogram. Vi rekommenderar starkt att ha denna ruta här under inställningar markerad.

Frånkoppling: Det antal minuter av inaktivitet i Physiotools innan en inloggad användare automatiskt loggas ut. När detta sker kommer den licens som användarens session gjort anspråk på att frigöras och bli tillgänglig för en annan användare.

Om du upplever att era användare klagar på att de inte kan logga in trots att de vet att ingen är inloggad i systemet kan det betyda att användaren istället för att klicka på knappen Logga ut endast har stängt ner Physiotools genom att klicka på krysset upp till höger i webbläsarfönstret. Viktigt att informera era användare att de ska klicka på Logga ut när de är klara för då frigörs licensen direkt så att någon annan kan logga in. Man kan också testa att sätta ned värdet för frånkoppling här till ett lägre värde, tänk bara att inte sätta det för lågt då detta kan upplevas som mycket störande av era användare.
Har du trots ovanstående åtgärder problem med att era användare har svårt att logga in är det en stark indikation på att ni behöver utöka ert antal licenser för systemet.
Om man inte lyckas logga in i systemet så framgår det på inloggningssidan om antalet licenser är upptagna med informationen ”Just nu är era samtliga licenser upptagna”. I ett sådan situation måste de vänta till någon loggar ut för att frigöra en av era licenser.

Tillåt användarvideofiler: Om denna ruta är markerad kan en användare som laddar upp en egen bild i systemet i syfte att göra en egen unik övning också välja att associera en URL till en videosekvens till bilden som illustrerar rörelsen i bilden. Denna videofilm kan t.ex. vara publicerade på YouTube eller någon liknade videotjänst. Det går alltså inte att ladda upp videosekvenser direkt till servern där Physiotools ligger utan man måste gå vägen via någon tredjeparts tjänst för video.

Tillåt enhetsadministratören att skapa nya enheter: Om man önskar kan de som har rollen som enhetsadministratörer också få administrera enheter i systemet.

Signera osignerade träningsprogram automatiskt: Det finns en signeringsfunktion i Physiotools. Detta innebär helt kort att era användare kan signera dokumenterade träningsprogram som givits till klient. Ett signerat program blir låst och kan inte ändras i efterhand men man kan dock skapa en kopia av ett signerat program och göra ändringar i kopian.

Vill man kan man låta systemet automatiskt signera av alla dokumenterade träningsprogram. Antalet dagar efter att detta ska ske för ett dokumenterat men osignerat träningsprogram sätts i nästa fält.

Dagar till autosignering: Här anges de dagar som ska löpa från det att man dokumenterat ett träningsprogram men inte valt att signera det direkt tills det att systemet automatiskt ska signera av programmet.

Aktivera påminnelse om osignerade träningsprogram: Är denna ruta markerad blir man uppmärksammad på sidan HEM i Physiotools att man har dokumenterade träningsprogram för sina klienter som ännu inte är signerade. På sidan KLIENT kan man snabbt söka fram alla klienter med osignerade träningsprogram så att man snabbt kan gå igenom och signera av relevanta program.

Dagar till påminnelse: Hur många dagar som ett osignerat träningsprogram ska ligga från det att träningsprogrammet skickades till klient tills en påminnelse om dess existens ska visas på sidan HEM.

Begränsa modifiering av klientens synlighet: Viktigt! Detta kan låta en aning kryptiskt men vad det syftar på är om era normalanvändare ska ha möjlighet att ändra vilka program som är synliga i listan Dokumenterade träningsprogram på sidan Klientinformation för en klient. Om de t.ex. endast ska kunna se träningsprogram som de själva är ansvariga för ska du göra följande inställning här: Under Synlighet här på sidan för Systeminställningar (se ovanstående bild) ska alternativet Endast för upphovsman markeras och sedan ska denna ruta Begränsa modifiering av klientens synlighet markeras. Med dessa inställningar kan era användare endast ta del av de träningsprogram som de själva har skapat för aktuell klient och de kan heller inte ändra detta värde för listan över dokumenterade träningsprogram.

Inaktivera återställning av lösenord: På inloggningssidan finns en länk som lyder ”Jag har glömt mitt lösenord”. Klickar en användare på länken öppnas ett fönster som låter användaren bekräfta om de vill sätta ett nytt lösenord. Ett mail skickas till användarens e-postadress med instruktioner om hur detta görs. Vill du inte erbjuda denna funktion ska denna ruta markeras.

För att återställning ska fungera krävs det att användarens e-postadress är registrerad tillsammans med kontouppgifterna.

Inaktivera utgång av lösenordet för nya användare: När en ny användare ska logga in för första gången i Physiotools blir användaren uppmanad att ändra sitt lösenord. Markeras denna ruta inaktiveras denna funktion.

Lösenordet upphör gälla: Man kan här ange ett värde för hur lång tid det ska dröja innan Physiotools kräver att en användare ska byta sitt lösenord.

Appen Physiotools Trainer: Markera rutan för att aktivera funktionen att kunna skicka träningsprogram till vår app Physiotools Trainer. En app som era klienter laddar ned kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Första gången och om inte klienten redan har appen installerad på sin smartphone eller surfplatta kommer instruktioner via mail hur klienten ska gå till väga för att installera appen och skapa ett konto.

Förutsatt att funktionen här är aktiverad kan du sedan under respektive enhet avgöra om dess användare ska kunna använda sig av funktionen att skicka träningsprogram till appen PT Momentum. På ADMIN –> ENHET finns i enhetsinformationen för aktuell enhet en ruta för att aktivera funktionen eller ej.

Skicka giltiga inloggningsuppgifter i e-post: Markerad så kan systemadministratör eller enhetsadministratör direkt från Physiotools under ADMIN –> ANVÄNDARE skicka aktuella kontouppgifter via e-post för aktuellt användarkonto.

Enhetsadministratör kan ta bort klientdata: Om markerad kan en enhetsadministratör ta bort all information om en viss klient som finns under den enhet som hen administrerar. Tänk på att ni har en funktion på klientsidan för att arkivera klienter som inte är aktuella längre. Detta betyder att all historik och uppgifter om klienten finns kvar i systemet. Vi rekommenderar denna metod istället för att aktivera denna funktion.

Åtgärden går inte att ångra. När klientdata är borta så är de permanent borta. Vi rekommenderar inte att du aktiverar denna funktion.

Aktivera automatisk visning av klienterna: Är denna markerad ser alla era användare namnen på de klienter som de har tillgång till på sidan klienter. Har ni av någon anledning en policy som säger att man inte ska kunna detta utan endast se namn på de som man aktivt söker fram, ja markera då denna ruta.

Visa klientens enhet: När ni regisrar en klient första gången i Physiotools hamnar klienten under samma enhet som den som först registrerade klienten. Om en användare från en annan enhet söker fram denna klient då hen nu befinner sig i en vårdsituation med denna användare så kommer denna användare att kunna se under vilken enhet som klienten först blev registrerad under. Vill ni inte se denna information ska denna ruta avmarkeras.

Visa vem som har skapat klienten: Namnet på den användare som först registrerade klienten visas på klientinformationen under aktuell klient. Önskar ni inte visa denna information kan den stängas av här genom att avmarkera denna ruta.

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 220
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.